پا نوشته های یک ذهن مخدوش

برگه رسیدگی به امور زندگی

شرح درخواست :

              لطفاً یک حال اساسی بدهید اعم از نصب آرامش ، شادی و پول

ارجاع درخواست به :

           خداوند متعال

           رونوشت به تمام کسانی که در بارگاه ملکوتی نفوذ داشته  و خدا به حرفشان گوش می دهد

_________________________________________________________________

ساعت و تاریخ ارجاع : اواخر مهر ماه ٨٩ ساعت ١٢:٣٠

شرح فعالیت : ....................................................

در صورت نیاز به لوازم فهرست لوازم مورد نیاز را بنویسید؟

1. ...........................................

2. ...........................................

3. ...........................................

                                                               محل امضای نماینده عرش

_________________________________________________________________

این قسمت توسط واحد درخواست کننده تکمیل می گردد :

در مورخ ............ ساعت ............... نماینده عرش مراجعه و نسبت به رفع درخواست این واحد اقدام نمود.

                                                       محل امضای واحد درخواست کننده

   + محمد علی ; ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٩
comment نظرات ()